Mulighetsstudien for Lyseparken boligområde i Endelausmarka

Mulighetsstudien for Lyseparken boligområder i Endelausmarka danner  en innledende visjon, og skal være et hensiktsmessig
beslutningsverktøy for den videre politiske- og planprosessen.

Ny E39 mellom Svegatjørn og Rådal åpner området for utvikling med bolig, næring, skole og barnehage. Tomten
er på 510 daa og grenser i sør til Lyseparken. Sammen
med Lyseparken danner dette et nytt lokalsenter i Os.

Mulighetsstudien anslår ca 1800 – 2000 boenheter på tomten fordelt på ere boligområder. Variert størrelse pr. boenhet åpner for bredt sammensatt befolkningsgruppe.

Nærhet til arbeidsplasser i Lyseparken, Os, til knute- punkter for bybanetransport aksen Flesland – Bergen – samt til store friluftsmuligheter gjør området attraktivt for innbyggere i alle livsfaser.

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging vektlegger betydningen av attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder. Mulighetsstudien åpner diskusjonen som må tas videre i den videre planprosessen.

Endelausmarka har potensiale til høy måloppnåelse på flere av de nasjonale forventningene og dette danner den overordnete rammen for diskusjon rundt å definere ambisjonene for prosjektet.

Ambisjoner:

  • Høy arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt.
  • Tilrettelegge for bruk av sykkel og gange i dagliglivet.
  • Sikre trygge og helsefremmende bo- og oppvek stmiljøer, frie for skadelig støy og luftforurensing.
  • Legge tilrette for fysisk aktivitet og trivsel for hele befolkningen ved å sikre sammenhengende grønne strukturer.
  • Legge tilrette for åpne vannveier og nær tilgang til områder for lek, idrett, rekreasjon og friluftsliv.
  • Tilgjengelighet og universell utforming legges til grunn

 

HLM arkitektur as april 2016

 

Se kart og les hele studien ved å klikke på lenkene under:

 

Hele mulighetsstudien fra HML arkitektur

 

Innspel til arealdelen til kommuneplanen