Tenke langt og stort

Innenfor eiendoms- og arealutvikling er kanskje den største utfordringen vi har som utviklere clouet til å tenke langt nok og stort nok, samt evnen til å sette dette inn i et system og perspektiv for en kontrollert og forutsigbar fremtid og utvikling.

Å drive med eiendoms- og arealutvikling dreier seg om å komme seg opp i helikopteret, se muligheter og begrensninger i et generasjonsperspektiv, ja kanskje flere generasjoner. Ny infrastruktur, nye bolig- og næringsområder skaper store muligheter både på kort og lang sikt. Befolkningsvekst og utvikling drar også med seg den sosiale infrastrukturen som en aldri må glemme å ta med i dette viktige arbeidet.

Fremtidens bolig- og arbeidsplasser er ennå ikke skapt men kommer mere og mere frem igjennom de gode visjonene og mulighetene som finnes frem i tid ved å ha det nødvendige helikoptersynet på.

De samfunnsmessige endringene skjer fort i dag og bygger på historien som var. Dette å kunne dra de lange linjene skaper vekst og utvikling frem i tid med de muligheter og begrensninger som finnes. Å få jobbe med dette daglig er utrolig givendes og spennende. I all fremtid skal menneskene ha et sted å bo, en jobb å gå til hver dag, samt andre tjenester som barnehage, skole og pleie og omsorg.

Det vil komme opp- og nedturer i de kommende generasjonene fremover men det er gjennomsnittet som vil vise utviklingen målt i et generasjonsperspektiv.

I all eiendoms- og arealutvikling må en ta høyde for at ting endrer seg fort og fremtidige planer må i mye større grad ta opp i seg disse svingningene med bakgrunn i at de ikke må være for detaljerte, da dette vil sette for store begrensninger og hemme den naturlige utviklingen som kommer. Vi skal ha med oss at det er et marked en server i form av etterspørsel etter boliger og tomter, og dette kan ikke politisk styres i detaljer i det lange perspektiv.

De langsiktige, tydelige og enkle grepene vil forme fremtiden og vil ha stor betydning for fremtidig areal og eiendomsutvikling til det beste for samfunnet en lever i både nå og i et generasjonsperspektiv.

Husk at fremtiden bygges på dagens visjoner og en kan ikke vedta fremtiden, den må bygges.

ottar_signatur_3

 

 

 

Ottar Randa

Adm.dir